HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHO MỪNG CC BẠN ẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HN SĨ NGUYN and FRIENDS

 

 
 
NHẠC về MẸ

Gi đưa cnh hạc xa rồi
Đăm đăm di mắt đỉnh trời trng theo !

oOo


Cc bi ht MIDI c km theo nhạc bản (music sheet - file GIF)
Bạn hy nhấn vo tn bi ht (c gạch dưới) để xem nhạc bản.

oOo

TIẾNG HT ĐĂNG TUẤN

I-MẸ AN TY

1-Mẹ Ru Bống Ngủ                   

2-Mẹ Bn Ba                            MIDI   

3-Xương Mai                            MIDI   

4-Bảo Ni                                         

5-Chiều Chiều                                  

6-Tm Sao                                           

7-Mẹ An Ty                                    

 

II-MẸ THƯƠNG-KH

1-ELI! ELI!                               MIDI   


2-KINH PH DNG                MIDI    


3-KINH VẬT MỌN                   MIDI  


4-KINH VỰC SU                   MIDI  


5-MẸ THƯƠNG-KH                     

 

III-MẸ GI NHƯ CHUỐI BA HƯƠNG

1-MẸ GI NCBH                             


2-ĐIỆU BUỒN AN TY                   


3-NGY THỨ BA                    MIDI   


4-BƯỚM VỀ QU MẸ             MIDI   


5-CON KHC                          MIDI   


6-TRỜI MƯA                                   


7-B CNG                                    

 

IV-MẸ BY GIỜ

1-MẸ BY GIỜ 01                          


2-MẸ BY GIỜ 02                          


3-O NU                                      


4-MẸ CN ĐY                     MIDI   


5-ĐỒNG ĐĂNG                              

 

V-MẸ Đ ĐI XA

1-MẸ Đ ĐI XA                      MIDI   

2-SẦU RING CỦA MẸ                 


3-LẠNH LNG XUN XỨ LẠ         MIDI  MP3


4-NẮM TAY MẸ DẮT CON ĐI       


5-TM LẠI DẤU XƯA             MIDI   


6-NGY XƯA HUƠNG BUỞI


 


LINKS

CD NHỮNG BI HT về MẸ
CD TIẾNG RU
CD TNH QU
CD ĐƯỜNG CHIỀU MƯA VẪN BAY
CD THI NHẠC GIAO DUYN

NHẠC THEO CHỦ ĐỀ
NHẠC THEO THỂ LOẠI
NHẠC MỚI SNG TC
ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU
HSN and FRIENDS


REPLY

DIỄN N
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Lin Hon Khc
HSN and Friends
ặc Biệt Giới Thiệu@CopyrightsbyHanSiNguyen