HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHO MỪNG CC BẠN ẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HN SĨ NGUYN and FRIENDS

 

 
 


ROCK & TWIST

AI BIẾT AI NGẬM NGI
(Heavy Rock)

Ca sĩ Phi Nguyễn                                              Ca sĩ ng Tuấn

                   

Nhạc bản


ROCK and TWIST

oOo

AI CHỜ ỢI AI  (MadRock)

 

ALL I WANT     (Medium Rock)

 

SNG MA XUN TRKW (Heavy Rock)

 

TỨ NGN PHONG BA (Twist)

YU NHAU MA ĐNG (Twist)

 


REPLY

Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Lin Hon Khc
HSN and Friends
ặc Biệt Giới Thiệu@CopyrightsbyHanSiNguyen