HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu
NHẠC của BẠN

oOo

NHẠC

LÊ THỤ

 NHẠC DIỄN TẤU

SÁNG TÁC CHÍNH 

TRANG VĂN THƠ 

 


C̉N MĂI NHƯ MÂY

Sáng tác Lê Thụ
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Kim Tuyết


ĐÊM VẮNG

Sáng tác Lê Thụ

Ca sĩ Đức Quang

oOo

MƯA PHAI

Sáng tác Lê Thụ

Ca sĩ Đức Quang

oOo


ƠI T̀NH CHA

Sáng tác Lê Thụ

Ca sĩ Đức Quang

oOo


REPLY

Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen