HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN trang 2
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN trang 3

oOo

NHẠC 

HÀN SĨ NGUYÊN
TRANG 1
SPECIAL CD

01-ĐUỜNG CHIỀU MƯA VẪN BAY
02-CHỜ
03-CHƯA QUA CƠN MỘNG ĐỜI
04-VẪN PHỐ MÙA ĐÔNG
05-HỎI NGUỜI TÁT NUỚC BÊN ĐÀNG
06-ĐÊM THƠM HUƠNG QUỲNH
07-NHƯ CHƯA BAO GIỜ
08-GỬI NGUỜI TRONG MƠ 02
09-GỬI NGUỜI XỨ TUYẾT 02
10-MÙA ĐÔNG QUA THÀNH PHỐ
11-GỬI NGUỜI TRONG MƠ 03
12-XANH RÊU
Video

ĐUỜNG CHIỀU MƯA VẪN BAY

Ca sĩ Duơng Thái Dũng


ĐƯỜNG CHIỀU MƯA VẪN BAY

Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Duơng Khắc Linh

Tiếng hát Miên Thụy REPLY

oOo


CHỜ

Thơ Nguyễn Quang Minh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ QUANG MINH

Ca sĩ Đăng Tuấn

MP3

Nhạc bản

REPLY

oOo


CHƯA QUA CƠN MỘNG ĐỜI

Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

Ḥa âm HSN

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Hoà âm Trần Thế Dũng

Video

oOo


VẪN PHỐ MÙA ĐÔNG

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Quang Đạt
Guitar Vĩnh Tâm

Ca sĩ Mỹ Dung

Nhạc bản

REPLY

oOo


ĐÊM THƠM HUƠNG QUỲNH

Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Trần Thế Dũng

Tiếng hát Đăng Tuấn

oOo


HỎI NGUỜI TÁT NUỚC BÊN ĐÀNG

Hàn Sĩ Nguyên

Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận - Tiếng hát Đăng Tuấn

Ḥa âm Trần Thế Dũng - Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

oOo


NHƯ CHƯA BAO GIỜ

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Quang Đạt

Ca sĩ Quỳnh Lan

oOo

REPLY


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 2

Thăng Trầm
Hàn Sĩ Nguyên

Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

REPLY

oOo


GỬI NGUỜI XỨ TUYẾT 02
BOSTON

Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Trần Thế Dũng
Tiếng hát Đăng Tuấn

 

oOo


MÙA ĐÔNG QUA THÀNH PHỐ

Thơ Miên Thuỵ 
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Duơng Khắc Linh
Tiếng hát Miên Thụy

 

REPLY


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 03

Thơ Thăng Trầm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận
Tiếng hát Đăng Tuấn


REPLY

oOo


XANH RÊU

Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Trần Thế Dũng
Tiếng hát Đăng Tuấn

 

REPLY

oOo


HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery - Diễn đàn@Copyrights by HanSiNguyen