HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-THĂNG TRẦM


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 01

Thơ Thăng Trầm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận


Tiếng hát Đăng Tuấn

Tiếng hát Quang Minh

Nhạc bản

REPLY

oOo


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 2

Thăng Trầm
Hàn Sĩ Nguyên

Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

REPLY

oOo


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 03

Thăng Trầm
Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

REPLY

oOo


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 04

Thăng Trầm
Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Mỹ Dung

Nhạc bản

REPLY

oOo


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 05

Thăng Trầm - Hàn Sĩ Nguyên

 

Tiếng hát THUY LONG


 

 

 

 

oOo

 


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 06

Thăng Trầm
Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Mỹ Dung

 

oOo


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 07

Thăng Trầm
Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Quỳnh Lan

 

oOo


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 08

Thăng Trầm
Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Ca sĩ QUỲNH LAN

Nhạc bản


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 09

Thăng Trầm
Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn

Ca sĩ Quang Minh

Nhạc bản

 


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 10

Thăng Trầm
Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Ca sĩ Thụy Long

Nhạc bản

REPLY

oOo


GỬI NGUỜI TRONG MƠ 11

Thăng Trầm
Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Quang Minh

Nhạc bản


HSN and Friends - Đặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Liên hoàn khúc -
Gallery - Diễn đàn @Copyrights by HanSiNguyen