HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-HÀN HUƠNG THẢO

BIỂN LẶNG
CHỢT NHẬN RA
THÁNG GIÊNG
THƯƠNG CHƯA ... MÀ ... VẤN VƯƠNG
SƯƠNG KHÓI PHÔI PHAI


Video

SUƠNG KHÓI PHÔI PHAI

 

SUƠNG KHÓI PHÔI PHAI

Thơ Hàn Hương Thảo
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Xuân Phú

Ca sĩ Đăng Tuấn

oOo


THUƠNG CHƯA MÀ VẤN VUƠNG

Thơ Hàn Huơng Thảo
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

 


CHỢT NHẬN RA

Thơ Hàn Huơng Thảo
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Quang Minh              -             Tiếng hát Đăng Tuấn

         

REPLY


THÁNG GIÊNG

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

TIẾNG HÁT MAI HẬU


TIẾNG HÁT ĐĂNG TUẤN


 

oOo


BIỂN LẶNG

Hoà âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn

 


REPLY

 

Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen