HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
Đặc biệt giới thiệu

NHẠC HOÀNG THUỢNG DUNG

oOo

HSN-HOÀNG THUỢNG DUNGVÍ DẦU T̀NH BẬU TRÁI DUYÊN


Gift to huynh truởng HTD

TRONG VUỜN ĐÀO

Sáng tác : Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Quang Minh

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

Nhạc bản

REPLY


MỘT BUỚC TRỞ VỀ

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Quang Minh

oOo

CUNG ĐÀN VÔ NGÔN

Nhạc Hoàng Thuợng Dung
Lời Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Quang Minh


SẦU CỐ XỨ

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Mai Hậu

oOo

KHÓI CHIỀU QUÊ MẸ

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Mai Hậu

oOo

 


VÍ DẦU T̀NH BẬU TRÁI DUYÊN

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Ca sĩ Mai Hậu

Video Trung Khanh

Nhạc bản

REPLY


CUNG ĐÀN LẠC PHÍM

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Ca sĩ Mỹ Dung

oOo


GIỌNG BUỒN CHƠI VƠI

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Ca sĩ Quang Minh

Nhạc bản

REPLY


HẠNH PHÚC NGUỜI

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Thực hiện Quang Đạt

Ca sĩ Thụy Long

Nhạc bản

 

REPLY

oOo


TRÁI SẦU ĐAU 

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Tiếng hát Quỳnh Lan & Đăng Tuấn

Nhạc bản

REPLY

oOo
 
PHỐ XƯA AI NẶNG GÓT SẦU

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Tiếng hát Quỳnh Lan

Nhạc bản

REPLY

oOo

 
GỬI CÁNH CHIM TRỜI

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Tiếng hát Mỹ Dung

Nhạc bản

REPLY

 
oOo
 
MỘT THỜI LỠ VỘI

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Tiếng hát Mỹ Dung

Nhạc bản

REPLY

oOo

 
BÓNG HOÀNG HÔN

Thơ Hoàng Thuợng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận 

Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

REPLY

oOo

 
 


DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu@Copyrights by HanSiNguyen