HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHO MỪNG CC BẠN ẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HN SĨ NGUYN
and
FRIENDS

 

HanSiNguyen and Friends
ặc biệt giới thiệu

oOo

HSN-CHU H


TM MI BNG THỜI GIAN

oOo

Xin Lm Thn Cỏ May            MP3
Về Đu                         MP3
Tm Mi Bng Thời Gian         MP3
Niệm Khc Ngậm Ngi            WMA
Khổ Qua                        MP3
Hỏi Liễu                       MP3
C B Vườn Bn                 MP3
Tằm Tơ                         MP3
Ma Xun Chưa Em              MIDI

THƠ CHU H

oOo


XIN LM THN CỎ MAY

Thơ Chu H
Nhạc Hn Sĩ Nguyn
Ho m Lm Đnh Thuận

Ca sĩ Quỳnh Lan

REPLY


VỀ ĐU

Chu H
Hn Sĩ Nguyn
Ho m Lm Đnh Thuận

Ca sĩ Quỳnh Lan

oOo


TM MI BNG THỜI GIAN

Ha m Lm Đnh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Ca sĩ QUỲNH LAN

NHẠC BẢN

 

REPLY


NIỆM KHC NGẬM NGI

Thơ Chu H
Nhạc Hn Sĩ Nguyn
Ha m Lm Đnh Thuận
Thực hiện Quang Đạt

Ca sĩ Quỳnh Lan

Nhạc bản

REPLY

oOo


L KHỔ QUA

Thơ Chu H
Nhạc Hn Sĩ Nguyn
Ha m Xun Lm

Ca sĩ Mai Hậu

Nhạc bản

REPLY

oOo


HỎI LIỄU

Chu H
Hn Sĩ Nguyn

Tiếng ht ăng Tuấn

oOo


HSN and Friends - ặc biệt giới thiệu
Trang chủ - Trang nhạc - Trang thơ - Trang văn - Truyện thơ 
Lin hon khc -
Gallery@CopyrightsbyHanSiNguyen