HANSINGUYEN & FRIENDS
WELCOME TO KHUNG TROI THO NHAC HANSINGUYEN & FRIENDS

Home
TRANG NHAC
VIDEO
HSN & Friends
TRUYEN THO
LIEN HOAN KHUC
PHO CUOI-PHO CUOI
DuongThiLuocGiai
TRANG THO
DacBietGioiThieu
TRANG VAN
LUU BUT
WebsAlbum
GALLERY
GAMES
Am Nhac Viet
Van Chuong VietCHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI

KHUNG TRỜI THƠ NHẠC

HÀN SĨ NGUYÊN and FRIENDS

 

 

HSN-BẠCH NGỌC

SERENADE

GIFT to BẠCH NGỌC

LẶNG IM NGHE MƯA 01             -             LẶNG IM NGHE MƯA 02

         

HSN & FRIENDS VÔ CÙNG THUƠNG TIẾC BẠN THƠ 
BẠCH NGỌC

ĐÊM CUỐI

oOo

NHẠC

NIỆM KHÚC
BUỐT GIÁ ĐÔI L̉NG
CHÔN HOA VÀO ĐÁY MỘ
NHẠC VÀ THƠ
ĐÀN ƠI
VẦNG TRĂNG KHÓC
VỌNG NGUYỆT


 

NIỆM KHÚC

Thơ Bạch Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận
Tiếng hát Đăng Tuấn

REPLY


BUỐT GIÁ ĐÔI L̉NG

Thơ Bạch Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

oOo

NHẠC và THƠ

Bài thơ gốc

Ḥa âm Lâm Đ́nh Thuận - Tiếng hát Đăng Tuấn

Nhạc bản

REPLY

oOo


 

LẶNG IM NGHE MƯA 01

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

oOo

LẶNG IM NGHE MƯA 02

Thơ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Tiếng hát Đăng Tuấn

Bài thơ gốc

 

(Đàn ai trỗi khúc Cầu Hoàng

Đàn tôi trỗi khúc muộn màng cho ai ?)

 

 

Hàn Sĩ Nguyên

------------------------------------------

Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mă chốn gian trần

oOo


CHÔN HOA VÀO ĐÁY MỘ

Bài thơ gốc

Tiếng hát Đăng Tuấn

oOo

ĐÀN ƠI

Bài thơ gốc

Tiếng hát Đăng Tuấn

oOo

REPLY


VỌNG NGUYỆT

Tiếng hát Đăng Tuấn

REPLY

 


VẦNG TRĂNG KHÓC

Tiếng hát Đăng Tuấn

REPLY


 

DIỄN ĐÀN
Trang NHẠC - Trang VĂN - Trang THƠ
Truyện Thơ - Liên Hoàn Khúc
HSN and Friends
Đặc Biệt Giới Thiệu

 @Copyrights by HanSiNguyen